Tác giả: Hiền

Chia cổ tức là gì? đó là hoạt động phân phối lợi nhuận của một công ty cho các cổ đông của công ty đó. Cổ tức thường được trả bằng tiền mặt nhưng đôi khi bằng cả cổ phiếu của công ty. Các công ty thường sử dụng cổ tức để chia phần lợi nhuận không sử dụng cho hoạt động kinh doanh cho các nhà đầu tư. Ngoài định nghĩa cơ bản đó, có một số câu hỏi quan trọng xung quanh hoạt động chia cổ tức mà các nhà đầu tư nên biết câu trả lời. Các…

Read More