Browsing: Blog

Phương pháp kiểm kê định kỳ hàng tồn kho là cách thường xuyên kiểm tra số lượng và giá trị của hàng hóa và vật tư có sẵn trong kho tại một thời điểm nhất định, dựa trên kết quả kiểm kê thực tế. Sau đó, thông tin về giá trị tồn kho cuối kỳ của vật tư và hàng hóa được phản ánh trên sổ kế toán tổng hợp để tính toán giá trị của hàng hóa và vật tư đã xuất. Đây là phương pháp căn bản mà các kế toán kho cần nắm vững…..

Ví Trả Sau MOMO vừa chính thức có thêm tính năng thanh toán từng phần khi mua hàng giúp giảm bớt gánh nặng tài chính khi nhận thấy khách hàng có hàng chục giao dịch phải thanh toán hàng ngày bao gồm thanh toán hóa đơn điện nước, mua hàng online, mua hàng lớn… Vậy nếu bùng tiền ví trả sau momo có bị dính nợ xấu không?